ZAKONI I PROPISI

Arhivsko zakonodavstvo
Arhivske norme i standardi
Uredsko poslovanje
Ostalo

STVARATELJI I IMATELJI

Kategorizacija
Obveze stvaratelja i imatelja
Stručni ispiti
Dostava popisa gradiva
Seminari i radionice

KORIŠTENJE GRADIVA

Općenito
Dostupnost gradiva
Izdavanje preslika i prijepisa
Korištenje gradiva u čitaonici
Cjenik usluga (PDF 330KB)
Cjenik izdanja

 Vi ste ovdje: Naslovna > Korištenje gradiva > Dostupnost gradiva

Dostupnost gradiva


Javno arhivsko gradivo
Javno arhivsko gradivo, odnosno gradivo nastalo djelovanjem i radom tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća, javnih bilježnika i drugih osoba koje obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti) u pravilu je dostupno 30 godina od nastanka.
Javno arhivsko gradivo može biti dostupno za korištenje i prije isteka roka od 30 godina ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako to odobri stvaratelj gradiva.

Posebni uvjeti i rokovi dostupnosti propisani su za ono javno gradivo na koje se primjenjuju odredbe vezane uz zaštitu podataka u gradivu, a odnose se na:

  • Javno arhivsko gradivo koje sadrži podatke koji se odnose na obranu, međunarodne odnose, gospodarske probitke države i na poslove nacionalne sigurnosti, a čijim bi obavljanjem nastupile štetne posljedice za nacionalnu sigurnost ili nacionalni interes Republike Hrvatske. Takvo je gradivo dostupno 50 godina od nastanka, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.
  • Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke (matice, liječnička dokumentacija, osobni dosjei, sudski spisi i sl.) dostupno je za korištenje 70 godina od nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnose.

Arhivsko gradivo mogu bez ograničenja koristiti stvaratelji čijim je radom nastalo, u svrhe radi kojih je nastalo, odnosno kojima je služilo.

Uvjeti za korištenje gradiva kojem još nisu dospjeli rokovi dostupnosti, propisani su posebnim odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva.

Sukladno čl. 22. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, ukoliko znanstveni razlozi zahtijevaju korištenje arhivskog gradiva prije isteka roka dostupnosti, ravnatelji/ica DAŠI može, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog arhivskog vijeća, odobriti korištenje arhivskog gradiva na način i pod uvjetima koji jamče zaštitu javnih probitaka, odnosno privatnosti, prava i probitaka treće osobe.

Privatno arhivsko gradivo
Na privatno arhivsko gradivo, odnosno ono gradivo koje je nastalo djelovanjem privatnih pravnih i fizičkih osoba, osim ukoliko nije nastalo obavljanjem javnih ovlasti ili u obavljanju javne službe, a kada se nalazi u državnom vlasništvu, primjenjuje se isti rok dostupnosti kao za javno arhivsko gradivo, odnosno 30 godina od nastanka.

Iznimno, rokovi dostupnosti gradiva uvjeti korištenja gradiva mogu biti definirani drugačije, a na temelju posebnih uvjeta koje je odredio stvaratelj prilikom primopredaje gradiva arhivu.

RAZLOZI PRIVREMENE NEDOSTUPNOSTI GRADIVA

  • Gradivo je oštećeno te bi ga korištenje moglo dodatno ugroziti.
  • Nad gradivom se trenutno provode stručni postupci vezani uz obradu, sređivanje, restauraciju ili izradu sigurnosnih i zaštitnih kopija.
  • Gradivo je posuđeno drugom korisniku čitaonice.

Sva prava pridržana © 2007.-2017. Državni arhiv u Šibeniku
Izrada i održavanje: ProWeb - Šibenik